مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

اختلال روانپریشی

روانپزشک و دارو درمانی در کلینیک روانشناسی بر کدام اختلالات روانی تاثیر گذار است؟

روانپزشک و استفاده از دارو درمانی در کلینیک روانشناسیمعمولا برای اختلالات روانی که شکل حاد تری به خود گرفته است تاثیر گذار تر می باشد.