مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

اخذ نوبت مشاوره ازدواج

چرا زن ها مدام غر می زنند؟

مردها وقتی برای دیگران کاری انجام می دهند که احساس کنند طرف مقابل قدر زحمات آن ها را می داند . بنابراین اگر زن به شوهرش نشان ندهد که قدر زحمات او را می داند، شوهرش ممکن است که دست از تلاش برای خوشحال کردن او بر می دارد.