مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

افزودنی بتن

اثر افزودنی بتن و روان کننده بتن در بتن ریزی

ساختمان‌سازی یکی از اموری است که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. زیرا تمامی کارهایی که ما انجام می‌دهیم در یک محیط بسته به نام ساختمان انجام می‌شود و اگر ساختمان‌ها وجود نداشته باشند، بی‌شک بسیاری از فعالیت‌ها شکل نمی‌گیرد. اساس ساختمان‌ها بر اساس متریالی به نام بتن‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین، آماده‌سازی بتن از جمله مواردی است که مهندسان و کارشناسان سازه به آن توجه می‌کنند.