مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

انتخاب نو تهران

آیا خانواده در ایجاد مشکلات رفتاری نوجوان نقش دارند ؟

زمینه های بین فردی نوجوان ، به خصوص خانواده در رشد و ایجاد نشانه ها نقش عمده ای دارد .