مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین روانشناس آنلاین

ترمیم شکست عاطفی چگونه خواهد بود ؟

وابستگی عمیق عاطفی گریبان گیر بسیاری از افراد شده است . بسیارند افرادی که با شروع رابطه ای احساسی درگیر آن شده و شدیدا وابسته می شوند .