مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین روانشناس ازدواج ایران

زن و شوهر در خانواده چه نقشی دارند ؟

نقش عبارت است از بر چسبی که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخصی در جامعه معین می شود