مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مرکز روانشناسی ایران

طبق نظر دکتر روانشناسی پیشینه ی خانواده به چه میزان در موفقیت ازدواج نقش دارد ؟

بیش از 80 تا 90 در صد افکار ، باور ها و احساسات و رفتار های ما در نیمه ی خود آگاه و نا خود آگاه قرار دارد