مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در تهران

تفاوت خانواده سالم و خانواده نا سالم چیست ؟

 همانطور که می دانیم خانواده بخش مهمی از جامعه می باشد زیرا که محیط خانواده نقش اساسی را در تربیت نسل های آینده دارد و این خود تاثیری مهم برای جامعه می باشد