مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مشاوران خانوادگی

عوامل اثربخش و مهم برای جلوگیری از یکنواختی رابطه چیست؟

هیجانات در اوایل رابطه بسیار زیاد است و افراد بهترین شکل خود را نشان می دهند و به دلیل بالا بودن میزان هیجان ها به اندازه کافی با یکدیگر در ارتباط هستند.