مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مشاور آنلاین ایران

بر اساس مطالعات روانشناس تلفنی چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم ؟

افرادی که در دوران کودکی مورد سوء استفاده ی هیجانی ، بی توجهی و یا رها شدگی قرار می گیرند از عزت نفس بسیار کمی بر خوردارند .