مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مشاور اینترنتی

سخت بودن سوگواری در دوران کرونا

سوگ به معنای واکنش روانی یا تجربه ای نا خوشایند به از دست دادن و یا فقدان یکی از عزیزان است که از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است .