مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

ترس از تاریکی

مشاور روانشناس

مشاور روانشناس به موضوعات مختلفی در مرکز مشاوره توجه می کند از جمله علت ترس از تاریکی کودکان و علت آن.