مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن بهترین مشاور ایران

با فرد خود شیفته چگونه برخورد کنیم ؟

وقتی که با شخص خود شیفته یا شخصی با ویژگی های خود شیفتگی شدید سر و کار دارید ، مهم است به خاطر داشته باشید که او به خصوص در مورد رفتار خودش ، شخص چندان آگاهی نیست .