مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن روانشناسی

عوامل شخصیتی موثر در سازگاری زناشویی

یکی از زمینه های سازگاری در انسان ، ازدواج است و یکی از مهم ترین تصمیم گیری های یک فرد در زندگی است