مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن روانشناس شبانه روزی

عوامل موثر در انتخاب همسر چیست ؟

هیچ یک از رفتار ها ، تصمیمات و فعالیت های انسان ، تحت تاثیر عوامل گوناگون روانی و اجتماعی هستند .