مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن روانشناس کودک

2 نوع اختلافات زناشویی رایج بین زوجین

هر ازدواج و تشکیل خانواده ای اتحاد میان دو نفر است که نظرات ، ویژگی های شخصیتی و ارزش های خودشان را در این اتحاد دارند .