مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن مشاور

وابستگی عاطفی چیست و راه های غلبه بر آن چیست ؟

وابستگی عاطفی در برخی از افراد در ارتباط با خانواده ، دوستان ، همسر و یا هر فرد دیگری به وجود می آید


تاثیر تغییر فصلی بر سلامت روان انسان چیست ؟

تغییرات فصلی باعث به وجود آمدن تغییراتی در خلق و خوی افراد می شود