مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

حل مشکلات یادگیری

نوروفیدبک برای درمان اختلال حافظه

نوروفیدبک از یک سری تمرین هایی تشکیل می شود که در مرکز مشاورهبه افراد کمک می کند تا از طریق شیوه آموزش از طریق تکرار، فعالیت های مغزی را تغییر دهد