مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان ترس و فوبیا

تاثیر فوبیا و ترس بر مهارت های ارتباطی و اثر شرکت در گروه درمانی برای درمان

فوبیا یا هراس نوعی ترس غیر منطقی نسبت به موقعیت ها ، مکان ها ، حیوانات و یا حتی اشیاء می باشد .