مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان وسواس فکری

4 نگرش که روابط عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد چیست ؟

بر اساس مطالعاتی که انجام شده است 4 نوع نگرش معرفی شده است که ما آن ها را در روابط خود با دیگران یعنی ، رئیس ، همکار ، همسر ، فرزند و .... استفاده می کنیم


6 نکته که باید درباره ی وسواس فکری عملی بدانیم .

افراد بسیار کمی هستند که افکار بی معنا سراغشان نیاید و یا کار هایی را انجام نداده باشند .