بر اساس مطالعاتی که انجام شده است 4 نوع نگرش معرفی شده است که ما آن ها را در روابط خود با دیگران یعنی ، رئیس ، همکار ، همسر ، فرزند و .... استفاده می کنیم و از آن جایی که شیوه های روابط بسیار تاثیر گذار در زندگی افراد است باید آن ها جدی گرفت و مهارت های ارتباطی موثر را آموزش دید و از آن ها استفاده کرد .طبق نظر مشاور روانشناس خبره این نگرش ها باید به شکل عادت شوند تا فرد از آن ها استفاده کند و این ناگهانی نیست و نیامند تلاش ، تمرین و آگاهی می باشد . در ادامه به 4 نگرش متفاوت که افراد در ارتباطات خود استفاده می کنند را معرفی می کنیم . 

نگرش برنده/ برنده :

طبق نظر مشاوران مرکز روانشناسی عالی مفهوم این نوع نگرش این است که همواره جویای منافع متقابل و دو یا چند جانبه باشید . در این نگرش جایی برای رقابت و مقایسه وجود ندارد و افراد با یکدیگر همکاری می کنند و به جای من می گویید ما . فردی که در زندگی ما نقش مهمی دارد مانند همسر یا فرزند و درباره ی مسئله ای مهم گفت و گو می کنیم که برای هر دو نفر ما مهم است ولی نسبت به آن نگرش متفاوتی داریم . در این نگرش افراد اعتقاد دارند که به شیوه ای گفت و گو کنند تا هر دو بتوانند برای این مسئله پیش آمده راه حلی پیدا کنند که از دیدگاه هر دو فرد مطلوب باشد . در این نگرش ، ارتباط های انسانی به این صورت است که توافق ها یا راه حل هایی که برای هر دو طرف سودمند و رضایت بخش است و افراد  در آن تصمیم گیری سهیم هستند و احساسی مطلوب به دست می آورند و نسبت به اجرای آن احساس تعهد می کنند . 

نگرش برنده / بازنده :

بسیاری از افراد با این ذهنیت پرورش می یابند و اعتقاد دارند که آن چه که من می گویم باید انجام شود ، نه آن چه که تو می گویی .

نگرش بازنده / برنده :

 حالت دیگر نگرش بازنده / برنده است . مطالعات درمان وسواس فکری نشان می دهد که این نگرش  به این معنا است که من بازنده ام و تو برنده  و اعتقاد دارند که طرف مقابلشان هر کار می خواهد بکند و به دلخواه او پیش برود و می گویند که من همیشه بازنده بوده ام این نگرش بسیار آسیب رسان است زیرا که فرد هیچ انتظار ، توقع و درخواستی ندارد و این افراد گرایش دارند تا بی درنگ به جلب رضایت یا فرو نشاندن و تسکین دادن دیگران سرگرم شوند . و می خواهند که از طریق جلب محبوبیت و رضایت و تایید دیگران ، قدرت به دست بیاورند . و شهامت ابراز عقاید و بیان احساس های خود را ندارند و به آسانی تحت سلطه ی دیگران در می آیند . 

افراد دارای نگشر برنده / بازنده به افراد دارای نگرش بازنده / برنده علاقه ی زیادی دارند ، چون از طریق ضعف آن ها به نفع خود فعالیت می کنند و از آن ها به آسانی سوء استفاده می کنند . و ضعف آن ها مکمل قدرت خودشان است .

نگرش بازنده / بازنده :

این نگرش زمانی پیش می آید که دو نفر که دارای نگرش برنده / بازنده اند ، یعنی دو مجود مصمم و لجوج و خود رای باهم وارد رابطه می شوند . و ثمره ی این ارتباط نگرش بازنده / بازنده خواهد بود . یعنی هر دو نفر شکست خواهند خورد . چون که یا می خواهند که خود را کنار بکشند و این واقعیت را نمی بینند که اگر فرد مقابلشان ببازد در اصل به خودشان نیز ضربه وارد می کنند . 

بر اساس انواع سبک هایی که گفتیم و از آن ها صحبت کردیم ، نگرش برنده / برنده نشان دهنده ی خود آگاهی ، شعور و ارادی آزاد در رابطمان با دیگران است . و همچنین نیازمند یادگیری متقابل ، تاثیر گذاری متقابل . منافع متقابل است . طبق نظر مشاوران درمان افسردگی حاد این عادت ها را نمی توان به طور ناگهانی ایجاد کرد و همان طور که گفتیم نیازمند شناخت خود و آگاهی و تمرین است . نگرش برنده / برنده صرفا اصطلاحی شیرین و خوشایند نیست و نگرشی برای ارتباط متقابل در زندگی است . این نگرش دارای 5 بعد است . که عبارت است از منش یا پرورش عادت هایی در خویشتن که مستلزم شهامت بسیار است و نیازمند هدایت متقابل است  ، کیفیت رابطه و داشتن عاطفه ای مناسب و غنی همراه با سطح اعتماد بالا و تلاش برای این که به کیفیت رابطه صدمه و لطمه ای وارد نشود ، انتظارات و توقعاتی که به وجود آمده که این خود از کیفیت روابط سرچشمه می گیرد ، سازمان دادن و ایجاد نگرش برنده / برنده که این به این صورت نیست که به طرف مقابل بگوییم نگرش من این است و خواه خوشتان بیاید و خواه نه . نکته ی مهم در این است که چگونه به راه حل برنده / برنده برسید . و برای این کار باید مسئله را از دیدگاه طرف مقابل بنگرید و واقعا بخواهید که نیاز ها و نگرانی های او را حتی بهتر از خودش در یابید و بیان کنید . و این نگرانی ها و مسائل را منشخص کنید و ببینید که کدام نتایج ، راه حل مطلوبی خواهد بود .