مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر درمان ترس

چگونه با ترس و اضطراب ناشی از زلزله مقابله کنیم ؟

درست است که زمین زیر پای خود را سفت و ثابت احساس می کنیم اما گاهی اوقات حرکاتی هم به همراه خود دارد که غیر قابل پیش بینی بوده و هیچ کس از زمان حرکت آن آگاهی و دانش ندارد .