مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر روانشناس آنلاین

نحوه کنترل و مقابله با استرس کنکور

نگرانی از موفق نشدن ، تشویش و دلشوره از ناتوانی در خواندن درس ها و اضطراب و ترس از به موقع تمام نشدن درس هایی که جزو موارد آزمون هستند