مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر روانپزشک کودکان

مرکز روانپزشکی کودکان و نوجوانان

در مقاله ی روانشناس کودکان چهار هدف رفتار نادرست را شناسایی کردیم و راهکار های مقابله با ان را نیز عنوان کردیم