مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان ازدواج ایرانی

چگونه اختلافات در زندگی مشترک و ارتباطات شکل می گیرند ؟

اختلاف متشکل از 4 عنصر است و این عناصر هستند که هر گونه مشاجره ، درگیری ، دشمنی یا جدایی را موجب می شوند .