مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان تلفنی

آثار و عوارض طلاق بر فرزندان از نظر بهترین روانشناس کودک چیست ؟

اکثر تحقیقاتی که انجام گرفته است همگی حاکی از تاثیرات نا مطلوب طلاق بر سلامت روان فرزندان هستند .