مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان خانواده تهران

10 نیاز عاطفی مهم در هر رابطه چیست ؟

خواسته و یا  آرزویی که وقتی بر آورده می شود احساس رضایت و خوشحالی در شما ایجاد می کند ولی زمانی که بر آورده نمی شود ، احساس نا کامی و نا خشنودی می کنید .