مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان متخصص تهران

اختلال وسواس در زنان بیشتر است یا مردان ؟

اختلال وسواسی جبری از جمله اختلالاتی در روانشناسی می باشد که افکار مزاحم ، آداب و رسوم وسواسی مربوط به اشتغال های ذهنی و نمود های عملی تکرار شونده ظاهر می شود