مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی ازدواج ایرانی

4 دلیل عدم تفاهم جنسی در زوجین چیست ؟

زمانی که شما و همسرتان از لحاظ جسمانی با یکدیگر تناسب ندارید و نیاز شما و همسرتان به روابط جنسی به لحاظ تکرار زمانی و دفعات یکسان نیست