مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی افسردگی

چه کار کنیم که ناراحت نشویم ؟

زمانی که در گیر احساسات شوید ، نمی توانید به شکلی موثر از عهده ی موقعیت بر آیید و به احتمال زیاد خودتان را ناراحت می کنید .