مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی تحلیلی

روانشناس

روانشناس به کسی اطلاق می شود که با توجه به اطلاعات تحصیلی و تجربیات درباره مسائل مختلف زندگی افراد می تواند در مراکز مشاوره به آنها کمک کند.