مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس آنلاین ایرانی

خشونت خانوادگی چگونه ایجاد می شود ؟

اکثر افراد فکر می کنند که خشونت خانوادگی در زندگیشان و یا اطرافیانشان اتفاق نمی افتد