اکثر افراد فکر می کنند که خشونت خانوادگی در زندگیشان و یا اطرافیانشان اتفاق نمی افتد اما متاسفانه خشونت بسیار زیاد است . هدف ما از بیان این مطلب آگاهی افراد از خشونت می باشد . طبق مطالعات روانشناس آنلاین ایرانی وقتی خانواده ها و والدین از فرایند عصبانی شدن و خشم و پرخاشگری آگاه شوند و شیوه های صحیح ابراز عصبانیت را یاد بگیرند تمام ارتباطات خانوادگی با گذشت زمان بهبود پیدا کرده و احترام متقابل به وجود خواهد آمد و تعارض ها به شیوه ای درست حل خواهد شد . ولی با همه ی این ها در بسیاری از خانواده ها به دلیل آگاهی نداشتن خشونت اتفاق می افتد . خشونت می تواند بین زوجین خانگی اتفاق بیفتد ، زوجینی که ازدواج کرده اند و یا هنوز ازدواج نکره اند و همچنین بد رفتاری با کودک که به صورت سوء رفتار که بزرگ تر ها و والدین نسبت به بچه ها مرتکب می شوند . 

طبق نظر مشاور روانشناس ایرانیان خشم می تواند به خشونت تبدیل شود و زمانی که این اتفاق در خانواده ها رخ می دهد ، آسیب های روانی ، فردی و خانوادگی بسیاری بر اشخاص وارد شده و حتی می تواند چندین نسل بر اعضای خانواده اثر بگذارد .

مطالبی درباره ی حقیقت خشونت خانگی :

آمار ها نشان می دهد که خشونت خانگی بسیار شایع تر از آن چیزی است که برای اکثر مردم قابل دک باشد و تحقیقات نشان می دهد که خشونت خانگی به میزان یکسانی در هر گروه اجتماعی ، اقتصادی ، بدون توجه نژاد یا فرهنگ وجود دارد و قربانی چنین خشونت هایی دوست ندارند که در این شرایط باقی بمانند و بارها تلاش می کنند که از این موقعیت خود را نجات دهند اما افزایش رفتار های خشونت بار و تاکتیک های کنترل کننده و یا عوامل دیگر کهمانع از ترک افراد می شود مانند استقلال اقتصادی ، انتخاب محدود برای مسکن ، انزوای اجتماعی ، فشار فرهنگی و اجتماعی و ترس از خشونت و ..... می توان گفت که خشونت فقط به صورت فیزیکی نیست و می تواند به صورت تهدید ، محرومیت اقتصادی ، انزوا ، سوء استفاده ی جنسی و روانی باشد . افراد از شکل های مختلف سوء رفتار استفاده می کنند تا قدرت و کنترل خود بر همسران را داشته باشند . خشونت الگویی چرخه ای می باشد و به خودی و خود قطع نمی شود و نیازمند درمان تخصصی از کلینیک روان می باشد .

نیروی خشونت خانگی

طبق گفته ی متخصص ، وقتی خشم موجود میان زن و شوهر به خشونت تبدیل می شود که قدرت و کنترل در میان باشد . و خشم ابزاری است که فرد برای ایجاد تسلط و برتری به کار می گیرد . اولین مرحله این است که تنش با روابطی نزدیک ، صمیمی و مثبت شروع می شود و به تنش مبدل می شود که از یک روز بد و سخت یا بحرانی بزرگ در زندگی به وجود می آید . در مرحله ی بعد که حالت انفجار اتفاق می افتد و زمانی که آزار و اذیت و ضرب و شتم است و یا ممکن است لفظی و جسمی باشد و این کار را برای کسب قدرت و تحت کنترل در آوردن انجام می دهد . و مرحله ی بعد فرد سعی دارد که تا در جبران بدی ها نزد طرف مقابلش انجام می دهد و او احساس گناه می کند و آن را به برخی از موارد دیگر ربط می دهد برای مثال استرس در محل کار ، مشکلات مالی ، فشار از سوی فرزندان و ... و با این روش تقصیر را از دوش خود بر می دارد . و این زنجیره اتفاق می افتد . 

آیا فقط زنان مورد آزار قرار می گیرند ؟

طبق نظر بهترین روانشناس های ایران مردان هم می توانند قربانیان خشونت باشند . اما در جامعه ی ما مرد ها تمایل دارند که دیگران آن ها را جنس قوی تر بدانند ، و قادر به اداره ی مشکلات زناشویی و خانوادگی خود باشند ، و دوست ندارند که کسی از مورد آزار قرار گرفتنشان مطلع شود . اطلاع دیگران از آزار و اذیت توسط همسرشان ، تهدیدی برای مردانگی آن ها به حساب می آید و این رازی پریشان کننده و موضوعی پنهان است و تهدیدی برای همه ی هعضای خانواده خواهد بود در این راستا ممکن است که نسبت به زنان کمتر در بیان آن ها و آشکار کردن وضعیت نقش داشته باشند .

همانطور که گفتیم خشونت می تواند مشکلات روانی زیادی را برای افراد خانواده رقم بزند و همچنین باعث انتقال این روند به نسل های بعدی خواهد شد . اگر افراد بتوانند راه های کنترل خشم و خالی کردن خشم خود به شکل صحیح را یاد بگسرند و تمرین کنند و عصبانیت و خشم را به کمترین میزان برسانند می توانند هم خود و اطرافیان را از لحاظ سلامت روانی و جسمی تضمین کنند . اشاره شد که خشم توانایی تبدیل شدن به خشونت را دارد و به همین دلیل قبل از دشوار شدن وضعیت و آسیب دیدن و آسیب زدن به خود و اطرافیان راه های صحیح ابراز عصبانیت خود را آموزش دید .