مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس عصبانیت

ازدواج با بیمار دو قطبی چگونه خواهد بود ؟

میانگین سنی شروع اختلال دوقطبی 26 سال می باشد و تعداد زنان و مردان مبتلا به این بیماری برابر می باشد .