مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس نوجوان تهران

جاذبه ی جنسی چیست و چه تاثیری در رابطه ی زناشویی دارد ؟

در طول یک رابطه ، بیوشیمی جنسی به شکل طبیعی نوسان می کند .