مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس و مشاور ازدواج

اصول نظریه دلبستگی در زوج درمانی چیست؟

دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ی ذاتی است و مطالعات زیادی در این حوزه و از سوی روانشناس و مشاور ازدواج صورت گرفته است