دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ی ذاتی است و مطالعات زیادی در این حوزه و از سوی روانشناس و مشاور ازدواج صورت گرفته است که می توان به تحقیقات بالبی اشاره کرد. حفظ تماس با افراد مهم زندگی یکی از گرایشات برانگیزاننده اساس و فطری انسان در طول زندگی است. دلبستگی و هیجانات مرتبط با آن هسته ی شناسایی کننده خصایص مهم در روابط صمیمانه شناخته شده اند. در ادامه به برخی از اصول این نظریه بر اساس تحقیقات اشاره می کنیم.

وابستگی ایمن ، مکمل خود مختاری است.

بر اساس نظریه دلبستگی چیزی به عنوان وابستگی مطلق و نیز وابستگی کامل وجود ندارد و وابستگی فقط می توان کار ساز و نا کارساز باشد. وابستگی سالم یا ایمن موجب ارتقا خودمختاری و اعتماد به نفس می گردد. در واقع وابستگی ایمن و خودمختاری پیش از آن که دوگانه باشند ، دو روی یک سکه اند و پژوهشگر ها به این نتیجه رسیده اند که وابستگی ایمن با انسجام خود، احساس مثبت به خود داشتن، خود نظمی و فصاحت در شهامت خود بودن در فرد افزایش خواهد یافت. در این مدل، سلامتی بیش از آن که به معنای خودبستگی و جدایی از دیگران در نظر گرفته شود، توانایی فرد در ایجاد و حفظ وابستگی میان فردی را خاطر نشان می کند. اگر بخواهیم به صورت واضح تر بیان کنیم حفظ رابطه متعادل با اطرافیان مهم است.

دلبستگی موجب پدید آیی پناهگاهی ایمن می گردد.

حضور افرادی که دلبسته ی آن ها هستیم، که شامل والدین، فرزندان، همسران و معشوقان است، راحتی و امنیت را به ما هدیه می دهد و ادراک و در دسترس نبودن آن ها، آشفتگی را به همراه می آورد. مجاورت با کسی که شیفته ی او هستیم، موجب تسکین سیستم عصبی می شود و این پادزهری است طبیعی در مقابل احساس اضطراب و آسیب پذیری. دلبستگی های مثبت و کارآمد شرایط اسوده را برای شخص مهیا می کند که بودن آن به منزله ی در دست داشتن سپری است، جهت مبارزه با تاثیرات استرس زا و تردید و نا ایمنی این مامن زمینه ی مطلوب جهت متداوم شخصیت را نیز با خود به همراه دارد.

دلبستگی ایمن بنیان شخصیت را محکم می کند.

دلبستگی ایمن موجب ایجاد مبنایی سرشار از آسودگی می گردد که شخص می تواند در سایه این ایمنی، هستی خود را کشف . پاسخ ختی سازگارانه با محیط را فراگیری نماید. با این شخص را به کشف و به کار گیری جرات آموزی، خطر کردن به موقع، یادگیری، نو کردن مستمر الگوهایی که به خود، دیگران و دنیا نسبت می دهیم نیز زیر سایه فضای ایمن هستند. دلبستگی ایمن، توانایی فاصله گرفتن بهنجار از دیگران و خویشتن نگری را افزایش داده و بررسی و احیا رفتارهای شخصی و حالات ذهنی را مقدرو می سازد. وقتی روابط احساس امنی خاطر را با خود به همراه دارند، افراد به شیوه های کارساز تری با تعارض و تنش برخورد می کنند و اشتیاق بیشتری به حمایت کردن دیگران نشان می دهند.

 

در دسترس بودن و پاسخگو بودن ریشه های دلبستگی را بنیان گذاری می کنند.

پاسخگو بودن از نظر هیجانی و به وقت نیاز در دسترس بودن، از عناصر اصلی دلبستگی ایمن به شمار می روند. هستند کسانی که از نظر فیزیکی حضور دارند ولی از نظر هیجانی غایب هستند. آشفتگی ها و سراسیمگی های جدایی نتیجه ی این نوع ارزیابی ذهنی هستند. در یک دلبستگی ایمن ، وجود رابطه عاطفی و اعتماد به این که به وقت نیاز، شخص و رابطه مورد نظر در کنارمان خواهد بود، اهمیت حیاتی دارد. زمانی که درگیری عاطفی وجود نداشته باشد، پاسخگویی هیجانی نیز بروز نخواهد کرد . روابط عجین با دلبستگی ، قوی ترین ریشه های هیجانی ما را بر انگخته می کنند و بیشترین تاثیر را بر نحوه بروز هیجاناتمان می گذارند. هیجانات، به خود شخص و دیگران خاطر نشان می کنند که مهم ترین انگیزه های فرد کدامند.

ترس و تردید نیازهای دلبستگی را تشدید می کند.

طبق نظر روانشناس خانواده در تهران زمانی که فرد مورد تهدید قرار می گیرد ، نیازهای دلبستگی برجسته تر و الزام تر می شوند. احساس متصل شدن به کسی که شیفته ی او هستیم ، نیاز به دلبستگی از طریق ارتباط و تطبیق دادن با خواسته های طرف مقابل و ایجاد هماهنگی با آن چه رابطه مشترک طلب کرده است، همه از تدابیر مهم حفاظتی و هیجانی انسان در مقابل احساسات نا امیدی و بی معنایی به شمار می روند. 

فرایند آسفتگی ها و جدایی پس آیند آن، مقابل پیش بینی اند.

اگر که دلبستگی ایمن نباشد و با مشکل مواجه شده باشد، محکم پسبیدن، افسردگی و نا امیدی که سرانجام به جادایی ها می نجامده را می توان دید. افسردگی پاسخی است طبیعی به از دست دادن روابط توام با دلبستگی. بالبی معتقد بود که خشم در روابط نزدیک عاطفی اغلب تلاشی است جهت برقراری تماس با فرد غیر قابل دسترس از نظر دلبستگی. 

انواع دلبستگی مدل های گوناگون ذهنی افراد را شکل می دهد.

برخی از همسران زمانی که طرد می شوند مسئله را فاجعه آمیز تلقی می کنند و بعضی برای مدت طولانی ساکت می مانند. این پاسخ ها در برگیرنده ی محتوای شناختی بازنمایی هایی است که افراد از خود و دیگران در ذهن دارند. افرادی که سبک دلبستگی امین دارند از نظر شناختی بر این باور هستند که دیگران به وقت نیازشان در دسترس هستند و می توان به آن ها تکیه کرد زیرا که انسان موجودی قابل اعتماد است. و همانطور که میبینید اگر که محتوای شناختی منفی باشد تاثیر زیادی به روند رابطه خواهد داشت.

جدایی و فقدان ذاتا آسیب رسان اند.

مطالعات دلبستگی نشان می دهد که عوامل تنش زا و جدایی هایی که در پی آن می آیند، تاثیرات قابل توجهی در ساخت شخصیت افراد و تعیین میزان توانمندی ایشان در مقابله با سایر استرس زا های محیطی دارند. او خاطر نشان می کند زمانی که کسی خیالش از بابت حضور فرد مطمئن باشد ، احتمال دچار شدنش به تنش و ترس های حاد روانی ناشی از جدایی به شدت کاهش خواهد یافت. تنش های پس از جدایی بخش تفکیک نا پذیر از تعارضات زناشویی هستند. برای رفع چنین شرایطی و بازگشت به زندگی بهتر و روند بهبودی و همچنین حل هر گوه باور های شناختی و درمان را به عهده مرکز مشاوره خوب در تهران بسپارید.