مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس کودک ایرانی

اهمیت ارتباط پدر و مادر در تربیت فرزندان چیست ؟

دعوا های مکرر و شدید والدین به کودکان ضربه وارد می کند و برای بهبود رفتار فرزندان باید ارتباط بین پدر و مادر بهبود پیدا کند .