مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس کودک خوب در تهران

رشد اخلاق در کودکان به چه شکلی است ؟

نظریه روانکاوی ، رشد اخلاق را در کودکان نتیجه ی فرایند های همانند سازی در ایجاد وجدان یا فراخود می داند .