مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانپزشک افسردگی

دارو های اعصاب چیست و چه تاثیری دارد ؟

برای درمان افسردگی و اضطراب روش های بسیار متفاوت دارو درمانی و غیر دارو درمانی وجود دارد که در برخی از آن ها باید از هر دو روش استفاده کرد