مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانپزشک و مشاور خانواده

طبق نظر روانپزشک و مشاور خانواده 8 اصولی که برای داشتن زندگی بهتر در دنیای امروزی باید یاد بگیریم!

مهارت های زندگی متعدد و متنوع هستند و برنامه های آموزش مهارت های زندگی نیز نسبت به پیشگیری نقش مهمی را به همراه دارد.