مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روان درمانی پویشی

روان پویشی چه تفاوتی با روانکاوی در کلینیک روانشناسی دارد؟

روان درمانی پویشی از شاخه های روانکاوی می باشد، مراکز مشاوره تفاوت بین روان درمانی پویشی و روانکاوی را بسیار اندک می دانند.