مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روان شناسی و مشاوره کودکان

هدف از مشاوره و روان شناسی کودک چیست؟

کودکان مانند بزرگسالان می توانند از روان شناس و روش های درمانی آن در مرکز مشاوره کودکان بهره مند شوند.