مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

زوج درمانگر تلفنی

راهکارهایی برای درک متقابل زوجین در زندگی مشترک

زندگی مشترک نیازمند به اجرا در آوردن مهارت های زناشویی می باشد تا که بتوان آن را پایدار نگه داشت و حفظ کرد .