مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

سکس

عوامل رفتاری رضایت جنسی همسران چیست؟

رضایت جنسی همسران علاوه بر عوامل شناختی و عاطفی به عوامل رفتاری نیز وابسته است که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.