مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

شماره انتخاب نو

عملکرد مغز در هنگام عصبانیت چگونه است ؟

عصباینت همیشگی نیست و ما به طور ناگهانی از آرامش به عصبانیت نمی رسیم .