مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

شماره روانشناس

چرا غیبت می کنیم ؟

افراد برای ارتباط بر قرار کردن از راه های مختلفی استفاده می کنند که یکی از اساسی ترین آن ها ارتباط کلامی می باشد .