مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

شماره کلینیک روانشناسی

چگونه با راهکارهای روانشناسی استرس را مدیریت کنیم؟

پاسخ یا واکنش یک موجود زنده به هرگونه تغییری در محیط با به هم خوردن روال زندگی استرس امیده می شود.


چرا در برخی مواقع زود جوش می آورم؟

در روابط بین فردی عوامل بسیاری برانگیزاننده خشم هستند .