مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

لیست مراکز روانشناسی ایران

ازدواج و توقعات زندگی مشترک

ازدواج همواره با توقع ها و انتظاراتی همراه است که برخی از آن ها می تواند برای رابطه مضر و نا به جا باشد .