مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

متخصصان روانشناسی ایران

چرا از ازدواج کردن می ترسیم ؟

زمانی که فرد بیان می کند که از ازدواج کردن می ترسد و از قول دادن و تعهد دادن می ترسد ، ناشی از ترسی نا خود آگاه و پنهان است